Privacy statement Heurkens advies

Heurkens advies, gevestigd aan Julianastraat 6 5864 AR MEERLO, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

T 06 519 283 71
E info@heurkensadvies.nl
I  www.heurkensadvies.nl
A Julianastraat 6, 5864 AR  Meerlo

Sjoerd Heurkens is de eigenaar van Heurkens advies. Hij is te bereiken via info@heurkensadvies.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Heurkens advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Soort gegevens Wat voor een gegevens kunnen dit zijn? Voorbeelden gebruik van deze gegevens door Heurkens advies
Gegevens over wie u bent. Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens die op uw identiteitsbewijs staan. Voor identificatie, om een overeenkomst op te stellen of om contact met u op te nemen.
Gegevens over en voor overeen- komsten. Gegevens over uw financiële situatie, over de producten die u heeft, uw risicoprofiel als u belegt en de gegevens voor uw financiering, zoals loonstroken en de waarde van uw woning. Om te beoordelen of een product bij u past. Voor het opstellen van een financiële planning of om u financieel advies te geven.
Bijzondere persoons- gegevens. Gezondheidsgegevens, Burgerservicenummer (BSN). Om een juist advies te kunnen geven over vermogensoverdracht en erven. We gebruiken uw BSN om voor u bepaalde diensten te kunnen doen.
Gegevens die we van andere partijen ontvangen. Gegevens van de Kamer van Koophandel We gebruiken deze gegevens om u juist en passend te kunnen adviseren.
Gegevens die we met andere partijen delen. Gegevens waarvan u ons heeft gevraagd die te delen met een andere partij. Of als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst. U kunt ons vragen om bepaalde gegevens te delen met een derde.

  

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Heurkens advies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

  • Om een relatie en overeenkomst met u te kunnen aangaan.
  • Om overeenkomsten uit te voeren
  • Om u te voorzien van een passende advisering
  • Voor relatiebeheer, promotie en marketingdoeleinden
  • Het afhandelen van uw betaling
  • Heurkens advies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Heurkens advies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Heurkens advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We hanteren een bewaartermijn van 1 jaar na het einde van de overeenkomst of uw relatie met Heurkens advies. Dit doen wij zodat u na de beëindiging van de relatie nog 1 jaar de mogelijkheid hebt om uw dossier bij Heurkens advies op te vragen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Heurkens advies verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of als u er om vraagt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Heurkens advies gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Heurkens advies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@heurkensadvies.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Heurkens advies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Heurkens advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@heurkensadvies.nl